vpdonghung@thaibinh.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ

Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; giúp Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương.

Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.