vpdonghung@thaibinh.edu.vn

Tin từ các phòng GD&ĐT

Thủ tục thành lập trường Mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ dân lập

Đăng ngày: 05/10/2016
Quy trình quy định trình tự tổ chức tiếp nhận nhu cầu thành lập trường Mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ dân lập đảm bảo công khai minh bạch thủ tục hành chính; kiểm soát chặt chẽ các bước thực hiện

 1.   MỤC ĐÍCH             Quy trình quy định trình tự tổ chức tiếp nhận nhu cầu thành lập trường Mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ dân lập đảm bảo công khai minh bạch thủ tục hành chính; kiểm soát chặt chẽ các bước thực hiện     2.   PHẠM VI             Áp dụng đối với thủ tục: thành lập trường Mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ dân lập             Cán bộ / công chức thuộc  phòng Giáo dục và đào tạo, VP UBND chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này 3.   TÀI LIỆU VIỆN DẪN -         Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 -         Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8 4.   ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT -         VP:                            Văn phòng -         UBND:                     Ủy ban nhân dân -         TTHC:                      Thủ tục hành chính -         TN&TKQ:              Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả -         GD&ĐT:                 Phòng giáo dục và đào tạo       5.          NỘI DUNG QUY TRÌNH 5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính   - Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; - Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường; - Có khả năng tài chính, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát triển của nhà trường, nhà trẻ dân lập. (Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT ngày 15/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 5.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao   - Tờ trình đề nghị cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập của người đại diện cộng đồng dân cư đứng tên xin phép thành lập trường. Tờ trình cần nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên nhà trường, nhà trẻ; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường, nhà trẻ dân lập; 01     -  Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập gồm các nội dung: xác định sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; xác định  nguồn gốc sử dụng hợp pháp đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị; cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; các nguồn lực và tài chính; quy hoạch, kế hoạch và các giải pháp xây dựng, phát triển nhà trường, nhà trẻ trong từng giai đoạn. Đề án nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện kế hoạch và bảo đảm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong 03 (ba) năm đầu thành lập và các năm tiếp theo, có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển nhà trường, nhà trẻ dân lập trong từng giai đoạn; 01     - Văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền về khả năng tài chính, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhà trường, nhà trẻ. Có văn bản phù hợp với pháp luật hiện hành xác định nguồn gốc đất hoặc chủ trương giao đất, mượn đất hoặc hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất, thuê nhà làm trụ sở xây dựng nhà trường, nhà trẻ dân lập với thời hạn dự kiến thuê tối thiểu 05 (năm) năm; 01     - Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và sơ đồ thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng nhà trường, nhà trẻ dân lập hoặc thiết kế các công trình kiến trúc (nếu đã có trường sở), bảo đảm phù hợp với quy mô giáo dục và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; 01   5.3 Số lượng hồ sơ   01 (bộ) 5.4 Thời gian xử lý   35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả    Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện 5.6 Lệ phí   Không 5.7 Quy trình xử lý công việc TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả B1 Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày. - Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ½ ngày Thành phần hồ sơ theo mục 5.2 Giấy biên nhận B2 Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ Lãnh đạophòng   B3 Thẩm định hồ sơ: -     Thẩm định chuyên môn -     Thẩm định về pháp lý Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì chuyển theo các bước tiếp theo Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo cho công dân để xem xét, bổ sung lại hồ sơ Chuyên viên phòng 20 ngày   B4 Gửi công văn xin ý kiến các cơ quan liên quan Tiến hành kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất theo quy định Chuyên viên phòng Cơ quan liên quan 8 ngày Công văn Biên bản kiểm tra B5 Lập tờ trình thẩm định, dự thảo Quyết định hành chính, trình lãnh đạo phòng Chuyên viên phòng 4 ngày   B6 Kiểm tra nội dung tờ trình, dự thảo Quyết định hành chính: - Nếu đồng ý: ký nháy vào văn bản liên quan, trình lãnh đạo UBND - Nếu không đồng ý:  chuyển lại chuyên viên phòng xử lý. Lãnh đạophòng   B7 Kiểm tra nội dung tờ trình, dự thảo Quyết định hành chính: - Nếu đồng ý: ký vào văn bản liên quan - Nếu không đồng ý:  chuyển lại lãnh đạo phòng xử lý. Lãnh đạo UBND 02 ngày Quyết định hành chính   B8 Tiếp nhận kết quả và vào sổ In và phát hành văn bản và chuyển kết quả về bộ phận một cửa Bộ phận TN&TKQ Bộ phận văn thư ½  ngày   B9 Trả lại kết quả cho công dân Bộ phận TN&TKQ Sổ theo dõi TN&TKQ 5.8 Cơ sở pháp lý   - Luật Giáo dục năm 2005; - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, số 44/2000/QH12 ban hành ngày 25/11/2009 có hiệu lực từ ngày 01/07/2010; - Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; - Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; - Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT ngày 15/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập.               6. BIỂU MẪU TT Tên Biểu mẫu 1.       Giấy biên nhận hồ sơ 2.       Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính 3.       Các biểu mẫu khác 7. HỒ SƠ LƯU: Bao gồm các thành phần sau TT Hồ sơ lưu 1.       Thành phần hồ sơ theo mục 5.2 2.       Giấy biên nhận 3.       Quyết định hành chính 4.       Tờ trình 5.       Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả xử lý công việc 6.       Các biểu mẫu khác Hồ sơ được lưu tại Phòng GD&ĐT, thời gian lưu 03 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.

Bình luận